X

Gizlilik ve Cerez Politikamiz

Web sitemizde tanimlama bilgileri (Cerezler) kullaniyoruz. Bazilari gerekliyken digerleri bu web sitesini ve deneyiminizi gelistirmemize yardimci olur.

Detaylar:

Kisisel verileri aydinlatma metni -- Cerez Politikamiz

ARICA HİDROLİK PNÖMATİK REKOR SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni

Arıca Hidrolik Pnömatik Rekor SAN. LTD. ŞTİ 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kanunda yer alan yükümlülüklerine uygun olarak gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Arıca Hidrolik Pnömatik Rekor SAN. LTD. ŞTİ çalışanlarının, iş başvurusu yapan çalışan adaylarının, ürün ve/veya hizmet alan müşterilerinin, ürün ve/veya hizmet almış olduğu tedarikçilerinin, iş yerinde staj yapmak üzere başvuran stajyerlerin, işyerini ziyaret eden ziyaretçilerin, şirket ortak ve hissedarların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlendikleri amaçla uygun ve sınırlı şekilde kişisel verilerini işlemektedir. Arıca Hidrolik Pnömatik Rekor SAN. LTD. ŞTİ tarafından işlenen kişisel verilerin, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, hukuki sebepleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesinde yer verilen ilgili kişinin haklarına işbu aydınlatma metninde ulaşabilir.

 1.   TANIMLAR: 

A.   KİŞİSEL VERİ

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

B.    İLGİ KİŞİ

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

C.   VERİ SORUMLUSU

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 2.   VERİSORUMLUSUNUNVE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusunun Unvanı

:

Arıca Hidrolik Pnömatik Rekor SAN. LTD. ŞTİ

Vergi / Mersis Numarası

:

0075010815100019

Adresi

:

ANBAR MH.890.SK.NO:38 MELİKGAZİ KAYSERİ

Telefon Numarası

:

0 352 331 7710

KEP Adresi

:

aricahidrolik@hs01.kep.tr

E-Posta Adresi

:

hakan@arica.com.tr

İnternet Adresi

:

www.arica.com.tr

Fax

:

0 352  331 80 90

 3.    VERİSORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENENKİŞİSEL VERİLER

 VeriSorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgi kişininceza, mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, felsefi inanç, din mezhep ve diğer inançlar, finans, fiziksel mekan güvenliği, biyometrik veri, dernek üyeliği, sendika üyeliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, ırk ve etnik köken, iletişim, işlem güvenliği, kılık ve kıyafet, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem, özlük, ve sağlık bilgilerine  konu kişiselverileri işlenecektir.  

4.   KİŞİSELVERİLERİNİŞLENME AMACI 

Veri Sorumlusuna internet ortamında, yazılı, sözlü,v.s yöntemlerle ilettiğiniz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde yine aynı Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve işlendikleri amaçlarla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde işlenecektir.

5.   İŞLENENKİŞİSELVERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

 Veri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz yine bu amaçlar dahilinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun tarafından belirlenen koşullara uygun olarak

Danışmanlık hizmeti, müşavirlik hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişilere,

Tedarikçilerimize

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

Kanunen veya sözleşmeye dayanarak paylaşma yükümlülüğümüzün bulunduğu kişilere ve kurumlara aktarılacaktır

6.   KİŞİSELVERİLERİTOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 Kişiselverileriniz; internet, sosyal medyauygulamaları, başvuru formları, sözlü, yazılı ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri sorumlusu tarafından toplanan ve işlenen kişiselverileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızası hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

7.   İLGİLİKİŞİNİNKVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARI 

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

ArıcaHidrolik Pnömatik Rekor SAN. LTD. ŞTİ’nin Anbarmh.890.sk.no:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) başvuruda bulunarak;

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.    Kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.    7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 Haklarınız bulunmakta olup, Veri Sorumlusuolarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

VERİSORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri;

·         Kişiselverilerininişlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişiselverileriişlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişiselverilerininişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurtiçinde veyayurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişiselverilerinineksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’unveilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenenverilerinmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

·         Kişiselverilerinkanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme

haklarını kullanmak ileilgili taleplerini, yazılı veyaKişisel Verileri Koruma Kurulu’nunbelirlediği diğer yöntemlerle [1] Arıca Hidrolik Pnömatik Rekor SAN. LTD.ŞTİ’ne (ARICA) iletir. 
 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakiçin kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “…………………………………………….” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.  

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ARICA HİDROLİK PNÖMATİK REKOR SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'ne ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir. 

İlgili Kişi adına 3. kişiler tarafından yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekaletnamenin ve/veya velayet/vesayet’e ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

 BAŞVURU FORMU'NU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN